V září 2019 došlo ke změně Metodického pokynu měření emisí následovně:

Pro vozidla, jež mají zapsánu historickou původnost vozidla v technickém průkazu a jsou vybavena motory s neřízenými systémy, se aplikuje následující zvláštní postup:

Tato vozidla jsou rovněž vyjmuta z provádění fotodokumentace

1. identifikace vozidla
Kontroluje se shoda skutečného provedeníaidentifikačních údajů (VIN, není-li, pak výrobní číslo podvozku vozidla, výrobní štítek,typ motoru) vozidla s údaji uvedenými vtechnickém průkazu a v osvědčení o registraci vozidla, případně sjinou dokumentací k vozidlu.Kontrolní techniksoučasně ověří, zda má daná SME povoleníměřit příslušnévozidlo vč. druhupohonu4a zda má potřebné technické podkladypro měření…

2. vizuální kontrola
Provede se kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin. Posuzujeme úplnost atěsnost příslušných soustav, těsnost motoru, nepřípustné modifikace a nepřiměřené opravy. Kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisíse provede v rozsahu stanoveným výrobcem vozidla…

Při zadávání vozidla do IS TP se vybere jako základní palivo „směs“ a emisní systém „neřízený“. Do poznámky záznamníku závad vozidla a do protokolu se uvede „Aplikován zvláštní postup pro vozidla s prokázanou historickou původností.“. Historickou původnost je vedle zápisu v technickém průkazu možné prokázat též doložením dokladu o historické původnosti (klubová testace, příp. průkaz FIVA) nebo zápisem v IS TP.

Celý Metodický pokyn naleznete zde. (Informace o měření emisí historických vozidel naleznete na str. 9)

Více zde: https://www.fkhv.cz/news/zmena-postupu-mereni-emisi-pro-historicka-vozidla/

Zdroj: www.fkhv.cz